Všeobecné podmienky

Tieto Všeobecné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktorými sú na jednej strane spoločnosť Pragmatic Solutions s.r.o., Hodvábna 1291/1 075 01 Trebišov IČO: 52760863, registrovaný Okresným súdom Košice I. č.47643/V ako Organizátor Podujatí (ďalej len „Organizátor“) a na strane druhej športovec, fyzická osoba zúčastňujúca sa niektorej z disciplín Podujatí (ďalej len „Účastník“), ktoré organizuje Virtual challenge.

I. Podmienky účasti na Podujatiach

Organizátorom Podujatí je Pragmatic Solutions s.r.o., Hodvábna 1291/1 075 01 Trebišov, Slovensko

 1. Tieto Všeobecné podmienky sú platné pre všetkých Účastníkov jednotlivých Podujatí v ich výzvach. V prípade potreby zabezpečí Organizátor výklad týchto podmienok.
 2. Na Podujatiach je ako Účastník oprávnený zúčastniť sa každý, kto spĺňa všetky požiadavky stanovené Organizátorom v týchto Všeobecných podmienkach, Propozíciách vydaných k jednotlivým Podujatiam, alebo iných platných dokumentoch vydaných Organizátorom pre daný ročník Podujatia a jeho jednotlivé súťažné a nesúťažné športové disciplíny.
 3. Organizátor si vyhradzuje právo stanoviť osobitné podmienky pre skupiny Účastníkov so špecifickým postavením, ako sú elitní atléti, hostia, zástupcovia partnerov Podujatí a iné.

II. Definícia základných pojmov

Propozície – záväzné podmienky, pokyny a informácie vydávané Organizátorom Podujatí v písomnej forme k prihlasovaniu, priebehu a vyhodnocovaniu jednotlivých disciplín Podujatí.
Účastník Podujatia – fyzická osoba spĺňajúca podmienky na zapojenie sa do jednotlivých súťažných alebo nesúťažných disciplín Podujatí.
Výzva – súťažný alebo nesúťažný program Podujatí, ktorý má jasne definované a rozlíšiteľné parametre ako je dĺžka trate, spôsob merania a vyhodnotenia výsledkov, podmienky účasti a ďalšie nevyhnutné informácie charakterizujúce takúto programovú súčasť Podujatí.
Online registrácia – proces prihlásenia sa na Podujatia pomocou elektronického prihlasovacieho formulára, ktorý je uverejnený na webovej stránke Organizátora.
Objednávka – dokument vytvorený v procese Online registrácie, ktorý obsahuje údaje o Účastníkovi, cenu za registráciu vrátane zvolených doplnkových služieb a údaje potrebné k uskutočneniu úhrady za takúto Objednávku.
Prihláška – elektronický dokument vygenerovaný po úspešnom vyplnení a odoslaní prihlasovacieho formulára v procese Online registrácie.
Štartovné – finančný poplatok stanovený Organizátorom v Propozíciách, ktorý uhrádza Účastník na účet Organizátora ako súčasť procesu registrácie.
Variabilný symbol – číslo vygenerované systémom a pridelené Účastníkovi pri registrácii na Podujatie na webovej stránke Organizátora slúžiace pre účely identifikácie platby Štartovného.
Akceptácia štartu – potvrdenie o splnení podmienok registrácie, vydané Účastníkovi zo strany Organizátora
Prezentácia Podujatí – procesy a činnosti, pri ktorých Organizátor na vopred určenom mieste a v oznámenom čase vydáva Účastníkom štartové čísla a poskytuje im ďalšie informácie, služby a materiálne vybavenie definované v Propozíciách a Pokynoch pre Účastníkov Podujatí.
Termín štartu – za termín štartu jednotlivých disciplín sa považuje deň a hodina štartu uvedená v Propozíciách Podujatí pre daný rok. Podľa tohto údaja sa bude posudzovať splnenie termínov v osobitných prípadoch podľa týchto Všeobecných podmienok ako sú napríklad žiadosti Účastníka o zmeny vo svojej registrácii a pod.

III. Registrácia na Podujatia

 1. Registrácia na Podujatie vytvára vzťah medzi Organizátorom a fyzickou osobou definovanou ako Účastník Podujatia. Tento vzťah nemôže byť na strane Účastníka nahradený zastupovaním inou fyzickou alebo právnickou osobou a to ani v prípade pokiaľ takáto tretia osoba vystupuje ako športový klub, zamestnávateľ, sponzor alebo inak spriaznená osoba voči Účastníkovi.
 2. Jediným spôsobom registrácie na Podujatia je registrácia vopred a to vo forme Online registrácie, ktorá je prístupná na webovej stránke Organizátora. Súčasťou Online registrácie na uvedenej webovej stránke je i platobný systém určený na úhradu účastníckeho poplatku (ďalej len „Štartovné“).
 3. Z procesu registrácie je vygenerovaná elektronická Prihláška, ktorá je zo strany Organizátora potvrdená dokumentom Akceptácia štartu. Ten je Účastníkovi vydaný pokiaľ Prihláška obsahuje všetky povinné údaje, tieto údaje sú v zhode s podmienkami účasti a v stanovenom termíne a výške je uhradené Štartovné.
 4. Registrácia priamo na Podujatí v mieste Prezentácie je možná iba za predpokladu osobitne vydaného súhlasu Organizátora a to pri splnení základnej podmienky, že na zvolené výzvy nebudú v danom momente naplnené účastnícke limity určené Organizátorom.
 5. Organizátor má právo vopred, alebo aj v čase kedy prebieha registrácia, stanoviť limit počtu registrovaných Účastníkov v jednotlivých disciplínach Podujatí a to z kapacitných, bezpečnostných, logistických alebo iných dôvodov a tiež právo kedykoľvek registráciu ukončiť alebo upraviť termín jej ukončenia.
 6. Riadne vyplnené elektronické Prihlášky Účastníkov Podujatí sú do zoznamov a databáz zaraďované v poradí, v akom boli k rukám Organizátorovi doručené.
 7. Každý Účastník sa môže zaregistrovať na viacero výziev podujatia, ale výber výziev nemôže mať negatívny vplyv na zdravie Účastníka. Účastník viacerých výziev Podujatia musí bez výhrady splniť všetky podmienky jednotlivých výziev Podujatí, ktorých sa zúčastní.
 8. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je však na účasť vo výzvach nevyhnutný písomný súhlas zákonného zástupcu, ktorý je potrebné vyplnený zaslať na e-mailovú adresu info@virtualchallenge.sk. najneskôr do 48 hodín od vykonania registrácie. V opačnom prípade registrácia nie je platná.

IV. Platnosť a akceptovanie prihlášky na Podujatia

 1. Prihláška, ktorá nie je súčasne doložená platbou Štartovného pripísanou na účet Organizátora je neúplná. Organizátor rozhodne, či takúto Prihlášku ponechá v evidencii pre ďalšiu komunikáciu s Účastníkom. Účastníkovi v uvedenom prípade nevzniká žiaden nárok na ponechanie Prihlášky v evidencii, ani nárok na štart na Podujatí, a to ani po zaplatení dlžného Štartovného po termíne splatnosti. Rozhodnutie o konečnom posúdení neplatnej Prihlášky ostáva vo výlučnej kompetencii Organizátora.
 2. Organizátor má právo neakceptovať Prihlášku a neumožniť štart na Podujatiach, a to aj v prípade uhradenia Štartovného ak:
  a) Účastník uviedol v Prihláške neúplné, nepresné alebo klamlivé údaje.
  b) Účastník bol v minulosti na Podujatiach diskvalifikovaný.
  c) Účastník svojim správaním v minulosti preukázateľne konal v rozpore s týmito Všeobecnými podmienkami alebo Propozíciami Podujatí.

V. Neprenosnosť registrácie a podmienky získania medaile

Účasť na Podujatiach je osobné a neprenosné právo, ktoré vzniká jedine Účastníkovi, a to splnením všetkých podmienok registrácie na Podujatia. Základným identifikátorom Účastníka je z bezpečnostného, zdravotného a športovo–technického hľadiska jeho jedinečné štartové číslo, ktoré mu pridelil Organizátor. Štartové číslo pridelené Účastníkovi Podujatia je neprenosné na inú osobu. V prípade porušenia tohto ustanovenia Všeobecných podmienok sa osoby, ktorým bude toto porušenie preukázané vystavujú riziku diskvalifikácie v danom ročníku Podujatí a tiež zákazu štartu na Podujatiach v budúcom období.

Pre získanie medaily za danú výzvu je účastník povinnný sa odfotiť pred/počas/po výzve, tak aby bolo na fotke riadne vidno jeho, prostredie a fotku nahrá vo svojom profile na webovú stránku www.virtualchallenge.sk. Takto nahranú fotku odošle na schválenie organizátorovi, ktorý po schválení nahratej fotografie označí účastníkovi fotku za schválenú.
Fotka z výzvy bude účastníkovi schválená, ak na nej bude osoba zhodujúca sa s osoba na profilovej fotografii, ktorú účastník po registrácií vložil do svojho osobného profilu a zároveň bude fotka zachytávať prostredie zhodujúce sa s prostredím výzvy alebo fotografia bude inak odzrkadlovať splnenie výzvy (napr. trať zaznamenaná meracím prístrojom).

VI. Štartovné, iné platby, potvrdenia

1. Platba štartovného

a) Základné sadzby Štartovného na jednotlivé výzvy vyhlasuje každoročne Organizátor v Propozíciách Podujatia.
b) Výška Štartovného na Podujatiach závisí od zvolenej disciplíny, dátumu registrácie a dátumu platby Štartovného. Účastník je povinný uhradiť Štartovné v takej výške, v akej je predpísané pre deň, kedy budú finančné prostriedky pripísané na účet Organizátora.
c) K štartovnému môžu byť v procese registrácie pripočítané ďalšie sumy, pokiaľ si Účastník objedná v procese Online registrácie ponúkané doplnkové služby a tovary. V takom prípade musí Účastník uhradiť jednou platbou celú predpísanú sumu, inak bude Štartovné vyhodnotené ako nezaplatené so všetkými dôsledkami podľa týchto Všeobecných podmienok.
d) Pri zaplatení inej (rozumej nižšej) sumy ako je suma predpísaná, považuje Organizátor takúto Prihlášku za neplatnú a môže ju z ďalšieho procesu registrácie vylúčiť.
e) V prípade, ak má byť jednou platbou uhrádzaná suma za viacerých Účastníkov, musí o tom byť Organizátor vopred písomne upovedomený, musí s takouto platbou vysloviť písomný súhlas a má právo stanoviť ďalšie podmienky.

Na jednotlivých Podujatiach nemusia byť vždy prístupné všetky nižšie popísané spôsoby platby.
Povolené spôsoby platby upravujú vždy Propozície konkrétneho Podujatia.

2. Platba štartovného je možná nasledujúcimi spôsobmi:

Platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány.

Platba kartou je primárnym a odporúčaným spôsobom platby Štartovného počas Online registrácie Účastníka Podujatí a garantuje mu nespochybniteľné a okamžité právo účasti pri splnení ostatných podmienok.
Akceptované sú nasledujúce platobné karty:
Master Card
Master Card Electronic
VISA
VISA Electron
Diners Club
JCB
UnionPay

Platba bankovým prevodom.

Platba bankovým prevodom je doplnkovým spôsobom platby Štartovného a nemusí byť akceptovaným spôsobom platby na všetkých Podujatiach (Účastník sa musí riadiť Propozíciami konkrétneho Podujatia). V prípade platby bankovým prevodom Účastník musí počítať s časovým oneskorením pripísania prostriedkov na účet Organizátora i s faktom, že tento postup často spôsobuje neúplnosť a neukončenie celej registrácie z dôvodov chybných a oneskorených postupov na strane Účastníka.
Platbu prevodom je možné realizovať na číslo účtu Organizátora:
Názov účtu: Pragmatic Solutions
Banka: Fio banka
SWIFT: FIOZSKBAXXX
IBAN: SK6883300000002501725287
Súčasťou platby bankovým prevodom je Variabilný symbol Účastníka, tzn. číslo pridelené pri registrácii na Podujatia na webstránke Organizátora slúžiace pre účely identifikácie platby Štartovného.

Platba v hotovosti

Takáto platba nie je možná.

3. Potvrdenia

a) Jednotlivé potvrdenia sú generované automaticky a odosielané na e-mailové adresy zadané Účastníkom v procese Online registrácie.
Potvrdenie o prihlásení na preteky – je potvrdením o úspešnej registrácii Účastníka na Podujatie vo zvolenej výzve. Toto potvrdenie má bez pripísania platby Štartovného na účet Organizátora iba informatívny charakter.
Informácia o novej objednávke – je potvrdením o úspešnom vytvorení a odoslaní Objednávky na Podujatie. Obsahuje informáciu o zvolenej výzve a všetkých doplnkových službách a tovaroch, ktoré si Účastník objednal v procese registrácie a údaje k platbe.
Potvrdenie o prijatej platbe k objednávke – daňový doklad generovaný registračným systémom po spárovaní platby s Objednávkou.
b) Organizátor nemá možnosť a ani povinnosť vydávať iné druhy potvrdení podľa individuálnych požiadaviek Účastníkov.
c) Organizátor vystaví faktúru za prijatú platbu k objednaným službám a tovarom iba právnickej alebo fyzickej osobe, ak táto zašle vopred objednávku s identifikačnými údajmi (meno, adresa sídla, poštová adresa, DIĎ/IČ DPH) a takáto objednávka bude na strane Organizátora písomne vopred akceptovaná.

VII. Zrušenie výzvy, presun výzvy, zmena výzvy

 1. Zaplatené Štartovné Organizátor nevracia.
 2. Registrovaný účastník, ktorý sa výzvy nezúčastní, nemá nárok na vrátenie štartovného a ani nárok na vrátenie prípadných ďalších, s účasťou súvisiacich platieb. Organizátor v takomto prípade nemá povinnosť poskytnúť alebo inak nahradiť objednané služby ani odovzdať alebo inak doručiť materiálne vybavenie a predmety súvisiace so štartom na Podujatí.
 3. Možnosti zrušenia štartu, presunu štartu, či zmenu výzvy presne upravujú vždy Propozície konkrétneho Podujatia. Nižšie uvedené postupy a možnosti preto nemusia byť vždy dostupné pre každé Podujatie.
 4. Registrovaný Účastník môže požiadať o presun štartu na inú výzvu podujatia v rovnakej cenovej kategórií, elektronicky na webovej stránke Organizátora po prihlásení sa na svoj účet pretekára a to vždy týždeň pred skončením platnosti daných podmienok výzvy.

Pre takýto krok musia byť splnené nasledujúce podmienky:
a) V momente žiadosti o presun štartu mal Účastník splnené všetky podmienky účasti na Podujatie v danom roku.
b) Účastník, ktorému bola umožnená zmena výzvy a túto možnosť chce následne využiť sa musí opätovne riadne zaregistrovať na jednu z disciplín Podujatia vypísanú pre daný rok v Propozíciách, pričom táto nemusí byť zhodná s pôvodnou výzvou.
c) Takýto Účastník obdrží registračný kód s pokynmi pre jeho uplatnenie. Po obdržaní pokynov s registračným kódom sa musí Účastník riadne online zaregistrovať na Podujatie v termíne stanovenom v týchto pokynoch.
d) Presun štartu na ďalšiu výzvu Podujatia nie je možný v prípade, ak Účastník:
je prihlásený na Podujatie prostredníctvom registračného kódu – registračné kódy prideľuje Organizátor na základe osobitných pokynov,
napriek zaslanej žiadosti o presun štartu prevzal svoje štartové číslo na daný ročník Podujatia.
e) Pokiaľ Účastník nedodrží termín a podmienky zmeny výzvy, možnosť presunu štartu automaticky zaniká.

 1. Zmena výzvy je možná iba raz a to na ďalší, teda najbližší ročník Podujatia. Opakovaná zmena už raz zmenenej výzvy nie je možná.
 2. Registrovaný Účastník môže požiadať o presun práva výzvy na iného pretekára e-mailom a to do momentu kým nie je výzva uzavretá. O presun práva výzvy žiada vždy pôvodne zaregistrovaný Účastník.
 3. Presunom práva štartu výzvy sa na nového Účastníka presúva aj zaplatené Štartovné i všetky ďalšie už zaplatené poplatky a s nimi spojené nároky. Schválenie alebo neschválenie takejto žiadosti je aj pri splnení všetkých podmienok vo výlučnej právomoci Organizátora.
 4. Presun výzvy na iného účastníka nie je možný v prípade, ak Účastník je prihlásený na Podujatie prostredníctvom registračného kódu – registračné kódy prideľuje Organizátor na základe osobitných pokynov.
 5. Registrovaný Účastník môže požiadať o zmenu pôvodnej výzvy, na ktorú bol prihlásený e-mailom doručeným Organizátorovi a to najneskôr týždeň pred ukončením podmienok výzvy. Schválenie takejto žiadosti je aj pri splnení všetkých podmienok vo výlučnej právomoci Organizátora.

VIII. Komunikácia medzi Organizátorom a Účastníkom

Spôsob komunikácie medzi Organizátorom a Účastníkom je založený na autentickej e-mailovej adrese Účastníka uvedenej v jeho Prihláške a e-mailovej adrese Organizátora uvedenej na webovej stránke Organizátora a v Propozíciách Podujatí.

 1. Organizátor informuje Účastníka o všetkých zásadných otázkach Podujatia zasielaním správ na jeho autentickú e-mailovú adresu.
 2. Organizátor nenesie zodpovednosť pokiaľ e-mailová adresa Účastníka nie správna alebo aktualizovaná na prijímanie takýchto informácií.
 3. Organizátor nevie z kapacitných dôvodov zaručiť odpovede na otázky a požiadavky zasielané zo strany Účastníka na e-mailovú adresu Organizátora ani vybavovanie takýchto požiadaviek prostredníctvom telefonátov do sídla Organizátora.
 4. Organizátor odporúča Účastníkom dôsledne čítať všetky relevantné dokumenty vydané k Podujatiam a tým predísť potrebe inej formy komunikácie. Medzi takéto dokumenty patria:
  a) Všeobecné podmienky,
  b) Propozície,
  c) Záverečné pokyny,
  d) Často kladené otázky,
  e) Program Podujatí,
  f) Newslettre Podujatia

IX. Bezpečnosť Účastníkov

 1. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie Podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva akým môže byť, ale nie len, extrémny výkyv v teplote vzduchu, inak mimoriadne nepriaznivé počasie, nebezpečenstvo teroristického útoku a iné vopred nepredvídateľné udalosti a okolnosti, ktoré by mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť Účastníkov, členov Organizačných tímov a divákov. V takomto prípade nemá Účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku.
 2. Organizačné a bezpečnostné pokyny týkajúce sa účasti na Podujatí oznámi Organizátor Účastníkom Podujatia vhodným spôsobom (e-mailom, zverejnením na webovej stránke Organizátora …) včas pred konaním Podujatia. Každý Účastník Podujatí je povinný tieto pokyny a opatrenia z nich vyplývajúce dodržiavať.
 3. Každý Účastník Podujatia je povinný rešpektovať a dodržiavať pokyny označených členov Organizačného tímu Virtual challange, a Usporiadateľov Podujatia počas celej doby trvania Podujatia.
 4. Používanie akéhokoľvek technického vybavenia alebo pomôcok, ktoré môžu zvýhodňovať Účastníka alebo prekážať iným Účastníkom, či ohrozovať Účastníkov a divákov na zdraví je zakázané.

X. Vylúčenie zodpovednosti

 1. V prípade, ak je Organizátor nútený z dôvodov vyššej moci, počasia, vojny, terorizmu alebo inej hrozby ešte pred začiatkom (štartom) Podujatia alebo už v jeho priebehu celé podujatie zrušiť, nevzniká Účastníkom nárok na vrátenie Štartovného a to aj vzhľadom ku skutočnosti, že na strane Organizátora vznikli náklady na prípravu Podujatia už v čase pred samotným aktom zrušenia Podujatia.
 2. Všetci Účastníci Podujatí štartujú na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nezodpovedá za žiadne materiálne škody, straty na majetku ani škody na zdraví súvisiace s účasťou na Podujatí a ani s cestou do miesta konania a pobytom Účastníka v mieste konania Podujatia. Je na zodpovednosti Účastníka, aby si zabezpečil príslušnú zdravotnú prehliadku, získal informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti s rozhodnutím zúčastniť sa akejkoľvek disciplíny Podujatí. Za záväzné a relevantné považuje Organizátor vždy prehlásenie Účastníka o svojom zdravotnom stave a stave pripravenosti na zvolenú výzvu Podujatia uvedené v Prihláške na Podujatie.
 3. Každý Účastník Podujatí si individuálne a vo svojom mene zabezpečuje úrazové poistenie, zdravotné poistenie, poistenie liečebných nákladov, či iné druhy poistenia podľa vlastného uváženia.

XI. Ochrana osobných údajov a súvisiace procesy

 1. Organizátor spracováva osobné údaje Účastníkov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu Rady EÚ 2016/679 (GDPR) a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.
 2. Organizátor prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia podľa Objednávky vystavenej na strane Účastníka a potvrdenej na strane Organizátora, na informovanie Účastníka o ďalších krokoch a aktivitách Organizátora a jeho zmluvných partnerov v rámci projektu Podujatí.
 3. Podmienky spracovávania osobných údajov a špecifikácie konkrétnych osobných údajov, so spracovaním ktorých Účastník vyslovuje súhlas sú obsiahnuté tu.
 4. Fotografie, filmové zábery, rozhovory a iné formy záznamu Účastníka súvisiace s jeho účasťou na Podujatiach sú k dispozícii pre potreby Organizátora. Organizátor si vyhradzuje právo uvedené záznamy archivovať a verejne publikovať vo všetkých formách. Účastníkovi nevzniká v prípade takéhoto publikovania žiaden právny, finančný, materiálny alebo iný nárok.

XII.Alternatívne riešenia mimosúdnych sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, na adrese: Hodvábna 1291/1, 075 01 Trebišov, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §3 zákona 391/2015 Z.z..
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj subjektom alternatívneho riešenia sporov RSO, ktoré sú uvedené online na: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.
Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 Eur. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 Eur s DPH.

XIII. Záverečné a osobitné ustanovenia

Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť 1.7.2020, nahrádzajú ich pôvodné znenie a platia bez časového obmedzenia.
OrganizIátor si vyhradzuje právo zmien a doplnenia týchto Všeobecných podmienok.